Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

18:56
3662 d8d0 500

July 30 2019

19:26
7284 0456
18:59
8694 8910 500
Reposted fromapatia apatia viakwasmilosz kwasmilosz
18:58
9835 77b7 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viagket gket
17:54
8117 e1a0 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagket gket
17:53
9773 9f60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagket gket
17:16
9756 0919 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaZircon Zircon
17:10
0563 4ac6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
17:09
9842 cac5 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
17:06
3985 a4d9
Reposted fromapatia apatia viaparradisee parradisee
16:59
0562 b4b5 500
Reposted frompiehus piehus viaZircon Zircon
16:57
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaalexnouveau alexnouveau

July 26 2019

18:12
5995 14ea 500
i trzeba prać od nowa
18:00
17:51
3259 c026 500
Reposted fromxanth xanth viaZircon Zircon
17:44
6958 6909 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaZircon Zircon
13:38
13:38
13:35
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaalexnouveau alexnouveau

July 22 2019

18:40
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl